Default Header Image

Informații generale

PSIHOPEDAGOGIE - PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

 

În conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova (Cod nr.152 din 17.07.2014, publicat în Monitorul oficial nr. 319-324 din 24.10.2014) art. 133 dezvoltarea profesională a personalului didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere este obligatorie pe parcursul întregii activităţi profesionale şi se reglementează de Guvern.

Conform art. 132 al Codului Educației RM „ Pentru ocuparea funcţiilor didactice, absolvenţii programelor de studii superioare nepedagogice vor urma obligatoriu modulul psihopedagogic corespunzător unui număr de 60 de credite de studii transferabile”.

În contextul implementării Strategiei de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemiţanu”  2011-2020, privind calitatea formării profesionale a cadrelor didactice, eficiența, motivația și implicarea tinerilor specialiști în activitatea pedagogică, în anul 2018  a fost elaborat și aprobat de către Departamentul didactic și management academic,și ca urmare coordonat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale curriculumul de recalificare în domeniul Psihopedagogiei cadrelor didactice.

Conform Planului Strategic de Dezvoltare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” pentru perioada 2021-2030, calitatea formării profesionale a cadrelor didactice, rămâne a fi una din direcțiile prioritare.

Începînd cu anul 2018 și pînă în prezent (2022), prin acest program au fost instruite 67 de persoane.

În anul 2021, programul a fost acreditat la nivel național și include 8 discipline obligatorii, 4 discipline opționale și 3 discipline la libera alegere.

Programul de formare continuă Psihopedagogie are Misiunea de a oferi servicii de performanță în recalificarea profesională a cadrelor medicale, în vederea încadrării lor ulterioare în calitate de cadru didactic, corespunzător diverselor profiluri din USMF ”Nicolae Testemițanu”.

Scopul programului presupune formarea la instruiți a competențelor psihopedagogice, prin dezvoltarea unor capacități și atitudini care au la bază cunoștințe pertinente, având ca finalitate constituirea unei conduite pedagogice performante; de asemenea, însușirea strategiilor și metodelor didactice moderne corespunzătoare predării disciplinelor din domeniul medicinei, stomatologiei și farmaciei, și sporirea competențelor profesionale și transversale ale cadrelor didactice.